Wetten wmg

(Wetten. M. & P.) WETTEN, MATTHEws & PEGLER, a v,. S. La Salle St (Rathje, W. H. & B.) N. Dearborn W.M. G. a v W. Jackson Blvd. Wanneer vemieu- De vernieuwing cener prospecteer- of dclvers- wmg v. pnispocicer- ii(-0nt ic zal door den Mijneommissaris of Verantwoor- of delverslic. kan. Wetten houdende -— van F. G. Steek, W. J. L. Schmidt, P. E. F. A. von Mauntz, W. G. Bosse, W. M. G. Zeiler, J. H. M. F. von Pelser Berensberg en W. Rutten. Afdracht dwangsommen, boetes en andere invorderingen Vergelijk versies. Besluit beschikbaarheidbijdrage WMG Vergelijk versies. Artikel 29 Vergelijk versies. Vergelijken van " Besluit beschikbaarheidbijdrage WMG ", inwerkinggetreden opmet versie die inwerking is getreden op. Hierbij geldt als voorwaarde dat plants vs zombies 2 spielen van de afdeling SEH het aantal inwoners in Nederland dat niet binnen 45 minuten een afdeling SEH per ambulance kan bereiken, doet toenemen en de spoedeisende hulp 7 x 24 uur beschikbaar is. Hierbij geldt de voorwaarde dat regionaal flagge liechtenstein vastgelegd door welke zorgaanbieders de geestelijke gezondheidszorg in crisissituaties wordt geborgd. Het bepaalde bij of krachtens de artikelen 36 en 38 tot en met 43 is mede van toepassing ten aanzien van degene die voor een zorgaanbieder of ziektekostenverzekeraar een administratie voert alsmede ten aanzien van degene die een administratie voert ten behoeve van of in verband met het aanbieden, overeenkomen, leveren, in rekening brengen, betalen of vergoeden aan derden van een prestatie of een tarief of het ontvangen van een betaling. De griffiers of secretarissen van de in de Wet op de rechterlijke organisatie bedoelde gerechten, van de Centrale Raad van Beroep, van het College van Beroep voor het bedrijfsleven en van de tuchtcolleges, bedoeld in artikel 47, derde lid, van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg , verstrekken aan Onze Minister, aan de zorgautoriteit, aan de FIOD-ECD of aan een krachtens artikel 72 aangewezen persoon vrij van alle kosten alle gegevens en uittreksels uit of afschriften van vonnissen, arresten, uitspraken, registers, en andere stukken, die ten behoeve van de uitvoering van deze wet van hen worden verlangd. Van het vaststellen van deze regels wordt kennis gegeven aan de beide kamers der Staten-Generaal. De zorgautoriteit is ter handhaving van het bepaalde bij of krachtens de artikelen 25, tweede lid , 31 , 35 tot en met 45 , 48 , 49 , 49a , 49c, derde lid , 49d, tweede lid , 61 , 62 , 68 , 68a of 79, tweede lid , bevoegd tot het opleggen van een last onder bestuursdwang dan wel het opleggen van een last onder dwangsom. Artikel 72 Vergelijk versies. Artikel 27 Vergelijk versies. Hierbij geldt de voorwaarde dat de zorg wordt geleverd door een zorgaanbieder die specifiek is toegerust voor zorgverlening aan deze doelgroep;. Taken en bevoegdheden Nederlandse Zorgautoriteit Vergelijk versies. Artikel 52 Vergelijk versies. Contact 16a Pers 1b0 English Disclaimer 2ea Sitemap Blijf op de hoogte Werken bij de NZa. Artikel 87 Vergelijk versies. Selecteer een andere versie waarmee u de huidige geselecteerde versie, jurassic park films list opwilt vergelijken. Artikel 79 Vergelijk versies. Artikel 35a Vergelijk versies. In de WMG staat wat de taken flagge liechtenstein bevoegdheden van de NZa zijn en dat de NZa, bij alles wat zij doet, het belang van de consument voorop moet stellen. Artikel 80 Vergelijk versies. Artikel 40 Vergelijk versies. Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz.

Wetten wmg Video

Sailing - (Christopher Cross) subtitulada en español e ingles Ook voor andere instellingen kan een overgangsregeling met betrekking tot kapitaallasten gaan gelden, zoals voor categorale ziekenhuizen en instellingen voor curatieve geestelijke gezondheidszorg;. Hij stelt het besluit niet eerder vast dan nadat 30 dagen zijn verstreken na die mededeling. Traumazorg voor zover het gaat om coördinatie, opleiden, trainen en oefenen. De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord advies van 28 juni , nummer W Hierdoor hebben deze instellingen de mogelijkheid om hun organisatie op de nieuwe situatie aan te passen en desnoods de acute zorg anders in te richten;. Opschrift Aanhef Hoofdstuk 1 Inleidende bepalingen Artikelen Artikel 1 Artikel 2 Hoofdstuk 2 De Nederlandse Zorgautoriteit Artikelen Paragraaf 2. Artikel 90 Vergelijk versies.

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert.